Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania spotkania i utrwalania wizerunku

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach, przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urząd_miasta@katowice.eu,
 2. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych skontaktują się Państwo przez e-mail: iod@katowice.eu
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust 1 lit e RODO) wynikającego z przepisów art 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, oraz z przepisów art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Pozyskane dane w postaci wypowiedzi będą udostępniane innym odbiorcom w szczególności podmiotom zapewniającym transmisję obrad spotkania oraz publikowane w formie nagrań i zapisów na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Katowice.
 5. Dane w postaci nagrania Państwa wypowiedzi będą udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Katowice przez okres niezbędny do spełniania celu informacyjnego. Dane udostępniać będziemy do chwili zgłoszenia Przez Państwa wniosku dotyczącego ograniczenia ich przetwarzania. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.
 6. Mają Państwo:
  a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) prawo wniesienia skargi o naruszenie zasad RODO do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 7. Państwa dane dotyczące utrwalania wypowiedzi zbierane są w związku z udziałem w spotkaniu on-line Przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice z Mieszkańcami.
 8. Przekazanych danych nie wykorzystujemy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.